Bolighypotek og Eiendomshypotek

 

Eiendomskreditt opererer med to ulike sikkerhetsmasser:

  • Bolighypotek inneholder lån til privatboliger og utleieboliger hvor inntekt beskattes som kapitalinntekt. Lånene skal være sikret innenfor maks 65% av pantets verdi på det tidspunkt lånet ble bevilget. 
  • Eiendomshypotek inneholder lån til næringsbygg, borettslag (fellesgjeld), boliger for næringsmessig utleie og fritidseiendommer. Lån som er gitt med pant i utleieboliger og borettslag skal være sikret innenfor maks 60% av pantets verdi på det tidspunkt lånet ble bevilget, og lån med pant i annen eiendom innenfor maks 55%. 

 

I sikkerhetsmassen kan det også inngå visse typer kvalifiserte sikkerheter som kan utgjøre inntil 20%. I tillegg kan fordringer i form av derivatavtaler som tilfredsstiller nærmere krav, inngå i sikkerhetsmassen. Verdien av sikkerhetsmassen skal til enhver tid overstige verdien av krav med fortrinnsrett som kan rettes mot den. Finanstilsynet har utnevnt en uavhengig gransker som har som oppgave å overvåke at kravet er oppfylt i tråd med regelverket. Granskeren rapporterer rutinemessig til Finanstilsynet.

Eiendomskreditt opererer med svært lave lånegrenser og fortrinnsrett til sikkerhetsmassene gir våre obligasjoner en meget god sikkerhet! 

Presentasjon av Eiendomskreditt og sikkerhetsmassene Q4 2017

Eiendomshypotek

Bolighypotek

Mer investorinformasjon

Ring oss på telefon 55 33 27 00